ACC NGỌC RỒNG


Đệ Kame
Hành Tinh: Namec
Sever: Vũ Trụ 6 sao
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
250.000đ
Nhiều Đồ + Vàng
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Vũ Trụ 1 sao
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
500.000đ
Đệ Kame
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Vũ Trụ 3 sao
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
200.000đ
Nhiều Đồ + CT
Hành Tinh: Xayda
Sever: Vũ Trụ 1 sao
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
220.000đ
CSDB + BT, Đệ Ngon
Hành Tinh: Xayda
Sever: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
380.000đ
Đệ Ngon
Hành Tinh: Namec
Sever: Vũ Trụ 4 sao
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
200.000đ
Đệ Skill 3 TTNL
Hành Tinh: Namec
Sever: Vũ Trụ 1 sao
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
250.000đ
Acc Có BT Rẻ
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Vũ Trụ 1 sao
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
120.000đ
Shop Ngọc Rồng
Hành Tinh: Xayda
Sever: Vũ Trụ 1 sao
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
180.000đ
Shop Ngọc Rồng
Hành Tinh: Xayda
Sever: Vũ Trụ 3 sao
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
250.000đ
Shop Ngọc Rồng
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Vũ Trụ 3 sao
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
200.000đ
Shop Ngọc Rồng
Hành Tinh: Xayda
Sever: Vũ Trụ 3 sao
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
250.000đ
Acc Rẻ
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
360.000đ
Đệ Skill 3
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Vũ Trụ 6 sao
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
120.000đ
Acc Rẻ
Hành Tinh: Namec
Sever: Vũ Trụ 6 sao
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
80.000đ
Acc Rẻ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Vũ Trụ 7 sao
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
150.000đ